Ontslag en Reorganisatie

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer kan op een aantal manieren plaatsvinden. We zetten een aantal belangrijke routes kort voor u op een rij:

• met wederzijds goedvinden: u kunt uw werknemer een voorstel doen om ‘met wederzijds goedvinden’ uit elkaar te gaan met een (concept)vaststellingsovereenkomst, ook wel beeïndigingsovereenkomst genoemd;
• via het UWV: u kunt het UWV toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst met uw werknemer op te mogen zeggen. Dit kan bijvoorbeeld als bedrijfseconomische redenen leiden tot het verval van uw arbeidsplaats;
• via de kantonrechter: u kunt een procedure starten bij de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Dat kan bijvoorbeeld bij disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding;
• via ontslag op staande voet: u kunt een werknemer op staande voet ontslaan als sprake is van een voorval dat een onmiddellijke beëindiging van het dienstverband rechtvaardigt. Met het ontslag op staande voet is de arbeidsovereenkomst per direct opgezegd.

Bij alle hiervoor weergegeven mogelijkheden geldt dat u een werknemer niet zomaar mag ontslaan. U moet daar een goede reden voor hebben en u moet zich houden aan de regels uit het ontslagrecht. Het is bij een (dreigend) conflict of in een ontslagkwestie daarom verstandig om zo vroeg als mogelijk contact op te nemen met onze arbeidsrechtspecialisten. Wij kunnen u helpen en begeleiden in het ontslagtraject van uw werknemer.  

Het voorgaande geldt ook voor collectief ontslag in een reorganisatie (WMCO). Als u van plan bent om binnen een periode van drie maanden ten minste 20 werknemers binnen één werkgebied te ontslaan, is de Wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing. De WMCO schrijft voor dat indien u het voornemen hebt om tot collectief ontslag over te gaan, u eerst een melding daartoe doet aan de belanghebbende werknemersverenigingen en het UWV.

Bij veel gevallen van collectief ontslag is het verstandig en soms ook verplicht om een sociaal plan op te stellen en aan te bieden. Een sociaal plan is een regeling over voorwaarden van de reorganisatie, het ontslag, herplaatsing, overplaatsing en de getroffen voorzieningen om de pijn van deze maatregelen te verzachten, waaronder beëindigingsvergoedingen en andere voorwaarden voor de afvloeiing van personeel. De werkgever kan zelf een sociaal plan tot stand brengen, maar dat kan ook in overleg en samenwerking met de ondernemingsraad of vakbond.