Incasso, Beslag en Executie

Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. Met name het krijgen van de betaling die de ander u schuldig is, kan soms lastig zijn. Dat begint al met het op een goede manier sommeren van de wederpartij. Vaak is dat nodig om zo nodig vervolgstappen te kunnen nemen. Wij kunnen u helpen bij de incasso van uw vordering. Waar nodig kunnen wij stappen nemen om betaling af te dwingen door beslag en executie.

Ons Incassotarief

Wij hebben een scherp tarief voor de eerste incassostappen, het zogenoemde sommatietraject. Op die manier wordt het voor u aantrekkelijk om, ook bij niet heel hoge bedragen, uw wederpartij stevig en op juridisch juiste manier, aan te spreken.

Het incassotarief van Huver Advocaten voorkomt dat u meteen wordt geconfronteerd met onvoorspelbare kosten. Wij zullen uw onwillige debiteur sommeren tot betaling. Zo nodig herhalen wij dit of maken we betalingsafspraken. 

Dit kost u € 175,00 (exclusief BTW), ongeacht de hoogte van de vordering.

Vanzelfsprekend houden wij de wanbetaler aansprakelijk voor de kosten. Mochten deze sommaties niet tot een betaling leiden dan zullen wij contact met u opnemen om te bekijken wat in uw specifieke geval de meest wenselijke aanpak is.

Het incassotraject op basis van het incassotarief betreft het zogenoemde sommatietraject en loopt tot het moment dat u tot dagvaarding, beslaglegging of het indienen van een faillissementsverzoek zult moeten overgaan. Op dat moment besluiten wij in overleg met u of en zo ja, op welke wijze de werkzaamheden zullen worden voortgezet en welke kosten hiermee gemoeid zullen zijn.

Belangrijke opmerkingen:

  1. het hiervoor bedoelde incassotarief is exclusief BTW, inclusief kantoorkosten, inclusief verschotten (zoals kosten uittreksels handelsregister of het inwinnen van kadastrale informatie) en exclusief portokosten voor aangetekende brieven (al dan niet met bericht van ontvangst);
  2. het incassotarief heeft uitsluitend betrekking op het sommatietraject; wij sommeren en herhalen de sommatie zo nodig twee keer; waar nodig maken we betaalafspraken met de debiteur;
  3. voordat we met de incassowerkzaamheden kunnen starten is het noodzakelijk om ons (een kopie van) de offerte, opdrachtbevestiging, facturen, algemene voorwaarden, aanmaningen en gewisselde correspondentie ter beschikking te stellen;
  4. in geval van incasso komen de ontvangen buitengerechtelijke incassokosten toe aan Huver Advocaten B.V., voor zover de ontvangen incassokosten hoger zijn dan het bedrag van € 175,00 (exclusief BTW).

Buitengerechtelijke incassokosten

Als uw debiteur niet betaalt en u maatregelen moet nemen om de betaling af te dwingen, dan heeft u volgens de wet recht op vergoeding van de kosten daarvan. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend via een door de wetgever bepaalde staffel. Als wij voor u incasseren zullen wij ook steeds deze kosten vorderen. Ook de rechters volgen doorgaans deze staffel.

Deze BIK, staffel buitengerechtelijke incassokosten, kent een minimum bedrag van € 40,00 en een maximum bedrag van € 6.775,00. De staffel is te vinden via deze LINK

Beslaglegging

Het kan verstandig zijn om voorafgaand aan een procedure alvast beslag te leggen op vermogensbestanddelen van uw debiteur. Zo stelt u uw rechten zoveel mogelijk veilig. In de aanloop naar of tijdens een procedure kunt u daarom een zogenoemd conservatoir beslag laten leggen. U hebt dan toestemming van de rechtbank nodig. Heeft u eenmaal een vonnis, dan kunt u dat ten laste van de schuldenaar ten uitvoer laten leggen. Dat heet: het executeren van het vonnis. Als de wederpartij niet vanzelf betaalt, geeft de wet u mogelijkheden via deze executie betaling af te dwingen. In beide gevallen zijn er echter strikte regels. Wij kunnen u hierin helpen. Ook als u ten onrechte wordt aangesproken en er ten onrechte beslag wordt gelegd, bent u bij ons aan het juiste adres. Wij wijzen u de weg bij:

- het kiezen van het juiste beslag
- het verkrijgen van toestemming van de rechter
- het inschakelen van de deurwaarder
- het leggen van loonbeslag
- het leggen van beslag op een woning of andere onroerende zaken
- het leggen van beslag op een bankrekening
- het leggen van derdenbeslag
- het leggen van beslag op roerende zaken als voorraden en inventaris
- in een geschil over de juistheid van een beslag (executiegeding)