Medezeggenschap

Werknemers kunnen invloed hebben op de besluitneming binnen een onderneming. Dit kan via een medezeggenschapsorgaan zoals de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de personeelsvergadering. Organisaties met minimaal 50 werknemers zijn overigens verplicht om een ondernemingsraad in te stellen. 

De ondernemingsraad heeft verschillende rechten, waaronder het recht om met de werkgever overleg te plegen over onderwerpen die advies- of instemmingsplichtig zijn. Deze onderwerpen zijn opgesomd in de wet. De werkgever is gehouden om hieraan mee te werken en de ondernemingsraad in de uitvoering van haar taken te faciliteren. Zo moeten werkgever en de ondernemingsraad minimaal twee keer per jaar een overlegvergadering voeren waarin afspraken gemaakt worden over de manier waarop de ondernemingsraad wordt betrokken in het besluitvormingsproces van de organisatie. 

Daarnaast moet de werkgever over bepaalde onderwerpen van tevoren advies vragen aan de ondernemingsraad. Daarbij kan gedacht worden aan een voornemen tot de overdracht van de zeggenschap in een organisatie, wezenlijke personele veranderingen zoals reorganisaties of het doen van omvangrijke investeringen. Over andere onderwerpen die in de wet zijn benoemd heeft de werkgever zelfs instemming nodig van de ondernemingsraad. Het gaat dan voornamelijk om het sociale beleid van de organisatie, waaronder regelingen over arbeidsomstandigheden, beloningsstructuren, opleidingen, pensioenen en het ziekteverzuim- en re-integratiebeleid. Bij gebreke van vereiste instemming van de ondernemingsraad, is een besluit nietig. De nietigheid moet wel door de ondernemingsraad worden ingeroepen binnen één maand vanaf het ogenblik dat het instemmingsplichtige besluit aan de ondernemingsraad is meegedeeld of als dat besluit door de uitvoering ervan kenbaar had moeten zijn voor de ondernemingsraad. De organisatie kan onder bepaalde omstandigheden om vervangende instemming vragen van de kantonrechter, als de ondernemingsraad de gewilde instemming niet krijgt. 

Wij staan zowel ondernemingen als ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen bij met raad en daad over de medezeggenschap van het personeel. Neem gerust contact met ons op voor informatie of overleg.