ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HUVER ADVOCATEN B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE VENLO EN INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ALDAAR ONDER NUMMER HR 12038154

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle gesloten overeenkomsten met Huver Advocaten B.V. (verder: “Huver Advocaten”), tenzij voorafgaand aan de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Meer in het bijzonder zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aan Huver Advocaten verstrekte opdrachten. Deze algemene voorwaarden worden geacht tevens van toepassing te zijn op aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten.

2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 2 OPDRACHT

1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Huver Advocaten is aanvaard.

2. Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Huver Advocaten en dus niet door een individuele aan Huver Advocaten verbonden advocaat. Dit houdt in dat de cliënt ermee instemt dat Huver Advocaten de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aan Huver Advocaten verbonden advocaat of zo nodig door derden in opdracht van Huver Advocaten. 

3. Een door Huver Advocaten eventueel met een cliënt gesloten abonnement is voor zowel de cliënt als Huver Advocaten B.V. te allen tijde zonder opzegtermijn opzegbaar. 

4. In het geval dat een gezamenlijke opdracht wordt gegeven door meerdere opdrachtgevers, zijn deze opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor alle verbintenissen uit hoofde van deze opdracht jegens Huver Advocaten.

ARTIKEL 3 DECLARATIE

1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Onder verschotten worden verstaan de aan derden betaalde of te betalen kosten. Onder kantoorkosten worden begrepen porti-, papier-, kopieer-, telefoon-, telefax-, e-mail-, reis- en verblijfkosten alsmede kosten voor de inzage van registers of databanken.

2. Huver Advocaten is bevoegd om het door de cliënt op grond van lid 1 verschuldigde, tussentijds tijdens de uitvoering van de opdracht aan de cliënt in rekening te brengen. In beginsel wordt, tenzij anders overeengekomen, maandelijks door Huver Advocaten gefactureerd.

3. Huver Advocaten is steeds gerechtigd om van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende tussentijdse afrekening of de eindafrekening van de opdracht.

4. Behoudens voor zover tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal Huver Advocaten aan de cliënt op uurbasis declareren. Behoudens voor zover tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk een ander uurtarief is overeengekomen, zal Huver Advocaten voor het kalenderjaar waarin de werkzaamheden worden verricht, het door Huver Advocaten voor dat kalenderjaar gehanteerde basisuurtarief in rekening brengen. Het basisuurtarief kan elk kalenderjaar door Huver Advocaten worden verhoogd met een door Huver Advocaten zelf vast te stellen percentage. 

5. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

6. De administratie van Huver Advocaten die betrekking heeft op de aard en de tijdsduur van verrichte werkzaamheden alsmede de betaalde verschotten en kantoorkosten, strekt tegenover de cliënt tot volledig bewijs, behoudens door de cliënt te leveren tegenbewijs.

ARTIKEL 4 BETALING

1. Betaling van declaraties van Huver Advocaten dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Bij overschrijding van de betalingstermijn van veertien dagen of de anderszins overeengekomen betalingstermijn, is de cliënt van rechtswege in verzuim en is in geval van een handelsovereenkomst in de zin van artikel 6:119a BW een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW en in andere gevallen de wettelijke consumentenrente ex artikel 6:119 BW.

3. Advocaten zijn verplicht een separate derdengeldenrekening in stand te houden. Huver Advocaten heeft deze ondergebracht in de Stichting Beheer Derdengelden Huver Advocaten. Doordat alle financiële transacties met gelden van derden via deze rekening plaatsvinden, is de veiligheid van het geld van de cliënt gewaarborgd. Aangezien deze gelden op de aparte derdengeldenrekening binnenkomen, kunnen zij nergens anders voor worden aangewend. Bovendien zijn advocaten verplicht de op de derdengeldenrekening ontvangen gelden zo spoedig mogelijk over te boeken aan de cliënt.

4. Indien Huver Advocaten incassomaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.   

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

1. Iedere aansprakelijkheid van Huver Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffend geval uit hoofde van de door Huver Advocaten verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de polis. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten evenals de toepasselijkheid van artikel 7:407 BW.

2. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Huver Advocaten.

3. Indien, om welke reden dan ook, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak op een uitkering geeft, is de aansprakelijkheid van Huver Advocaten in elk geval beperkt tot het in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, vermeerderd met een bedrag van € 25.000,00, en tezamen tot een maximum van € 50.000,00.

4. Huver Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid van de door haar verkregen informatie uit schriftelijke en/of elektronische gegevensbestanden, waaronder handboeken en/of onlinedatabanken, tenzij algemeen bekend zou zijn dat de desbetreffende informatiebron onjuiste en/of onvolledige gegevens bevat.

5. Huver Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van de cliënt ingeschakelde derden, zoals accountants, belastingadviseurs, andere (buitenlandse) advocaten, deurwaarders en/of deskundigen. Huver Advocaten is desgevraagd wel verplicht om haar eventuele aanspraken ter zake van de door deze derde(n) gemaakte fouten aan de cliënt over te dragen.

6. Het bepaalde in dit artikel geldt mede voor alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdrachten/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust en geldt als een onherroepelijk derdenbeding in de zin van artikel 6:253 lid 4 BW.

ARTIKEL 6 ADRESWIJZIGING EN PERSOONSGEGEVENS EN IDENTITEIT

1. Huver Advocaten is bevoegd het laatst opgegeven adres en/of bekende adres als correspondentieadres van de cliënt te beschouwen. De cliënt dient adreswijzigingen schriftelijk aan Huver Advocaten door te geven.

2. Indien de cliënt niet langer een voor Huver Advocaten bekend adres heeft, dan wel niet (meer) reageert op (schriftelijke) mededelingen en/of verzoeken, is Huver Advocaten bevoegd om haar werkzaamheden zonder verdere waarschuwing met onmiddellijke ingang op te schorten en zo nodig na schriftelijke mededeling te beëindigen.

3. Huver Advocaten verwerkt persoonsgegevens van de cliënt in het kader van de uitvoering van de door de cliënt verstrekte opdracht(en). Cliënt verklaart ervan op de hoogte te zijn en ermee in te stemmen dat het beheer van (de digitale toegang tot) bestanden van Huver Advocaten wordt uitbesteed aan (een) geselecteerde verwerker(s), die deze bestanden opslaat/opslaan in datacenters in de EU of elders op de wereld. Huver Advocaten heeft met deze verwerker(s) (een) verwerkersovereenkomst(en) gesloten als bedoeld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) waarin de persoonsgegevens worden gewaarborgd en zal op verzoek een kopie hiervan aan de cliënt verstrekken. Huver Advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en alleen langer indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

4. Op grond van de voor Huver Advocaten geldende wet- en regelgeving is Huver Advocaten verplicht om zich van de identiteit van de cliënt te vergewissen en deze in bepaalde gevallen te verifiëren. Door het verstrekken van de opdracht wordt de cliënt geacht toestemming te verlenen voor het in dit artikel bepaalde.

5. Onder omstandigheden is Huver Advocaten verplicht ongebruikelijke transacties bij de relevante autoriteiten te melden zonder de cliënt hierover te informeren. 

ARTIKEL 7 OPSCHORTING EN ZEKERHEIDSTELLING

1. Huver Advocaten is zonder verdere waarschuwing gerechtigd om haar werkzaamheden direct op te schorten dan wel na schriftelijke mededeling te beëindigen, indien geen tijdige betaling van het gevraagde voorschot is ontvangen dan wel indien veertien dagen zijn verstreken nadat de periodieke, tussentijdse declaratie of enige (eind)declaratie opeisbaar is geworden en geen betaling heeft plaatsgevonden.

2. Huver Advocaten is bevoegd om de afgifte van het dossier en/of de afgifte van de van de cliënt of van derden afkomstige bescheiden, op te schorten totdat al het door de cliënt verschuldigde, inclusief rente en kosten, geheel is voldaan.

3. Indien de cliënt niet tijdig heeft betaald, is Huver Advocaten B.V. te allen tijde bevoegd om zekerheid te verlangen voor de betaling van declaraties.

ARTIKEL 8 HET DOSSIER

1. Indien en voor zover de van de cliënt of van derden afkomstige bescheiden, bij het einde van de behandeling van de zaak, niet door de cliënt zijn terug genomen, zullen de onder berusting van Huver Advocaten gelaten bescheiden, tot uiterlijk vijf jaren na de datum van de laatste declaratie voor rekening en risico van de cliënt worden bewaard.

2. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn, is Huver Advocaten bevoegd om het dossier en alle zich hierin bevindende bescheiden te (laten) vernietigen zonder de cliënt hiervan in kennis te stellen.

3. Huver Advocaten aanvaardt in geval van overmacht geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van het dossier en/of ter hand gestelde bescheiden. Van overmacht is onder meer sprake in geval van diefstal, inbraak, brand, overstroming en vandalisme. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Huver Advocaten uit hoofde van bewaarneming beperkt tot maximaal € 200,00.

ARTIKEL 9 VERVAL VAN AANSPRAKEN

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt ieder vorderingsrecht van de cliënt in elk geval twaalf maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bij de cliënt bekend had moeten zijn en (indien dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval twee jaren na de datum van de laatste factuur.

ARTIKEL 10 TOEPASSELIJK RECHT, KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

1. De rechtsverhouding tussen Huver Advocaten en de cliënt is onderworpen aan Nederlands recht. 

2. Huver Advocaten heeft een interne Klachtenregeling. Verdere informatie over de Klachtenregeling en de tekst van de Klachtenregeling van Huver Advocaten,  is te vinden op de website van Huver Advocaten B.V. http://www.huveradvocaten.nl onder het kopje ‘Klachtenregeling’ en kan kosteloos worden opgevraagd bij Huver Advocaten.

3. De Klachtenregeling van Huver Advocaten betreft de door Huver Advocaten gehanteerde interne procedure voor de behandeling van klachten van cliënten van Huver Advocaten over de dienstverlening door een advocaat van Huver Advocaten. 

  1. Wanneer Huver Advocaten er niet in slaagt klachten van een cliënt over de dienstverlening door een advocaat van Huver Advocaten met behulp van deze Klachtenregeling tot een voor die cliënt aanvaardbare oplossing te brengen, kan die cliënt de klachten voorleggen aan de bevoegde rechter. 
  2. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening door een advocaat van Huver Advocaten, inclusief alle geschillen over betwiste en/of onbetaald gebleven declaraties van Huver Advocaten, worden op verzoek van de cliënt en/of van Huver Advocaten beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Huver Advocaten, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich tegen deze forumkeuze verzetten.