Privacyverklaring Huver Advocaten B.V. te Venlo
Deken van Oppensingel 130
5911 AG Venlo
mail@huveradvocaten.nl
077-3545566

I. Algemeen

Voor de uitoefening van onze werkzaamheden en het verrichten van de overeengekomen diensten verwerkt Huver Advocaten informatie over personen (persoonsgegevens). Wij gaan vertrouwelijk om met deze gegevens. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit voor onze dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

II. Gegevens en doeleinden

Er worden door Huver Advocaten voor verschillende doelen diverse persoonsgegevens verwerkt. Hierna wordt aangegeven welke gegevens wij voor welke doelen verwerken.

 • A. Leveren van diensten / uitvoeren opdrachtenVoor het uitvoeren van onze werkzaamheden als advocaten, adviseurs en curatoren en het leveren van onze diensten worden gegevens verwerkt zoals: naam, adres, geboortedatum, BSN nummer, e-mailadres en overige contactgegevens. Wij zijn op grond van de wet verplicht om u te identificeren. Daartoe dient aan ons een kopie legitimatiebewijs verstrekt te worden. Afhankelijk van het soort van ons verwachte werkzaamheden of de aan ons gegeven opdracht kan het nodig zijn dat u aanvullende gegevens aan ons verstrekt. Als dat nodig is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden zullen wij uw persoonsgegevens aan anderen (derden) verstrekken. Deze gegevens worden ook gebruikt voor de evaluatie van onze dienstverlening.
 • B. Nieuwsbrief, inschrijving evenement en verstrekken van informatieVoor het toezenden van nieuwsbrieven, beantwoorden van vragenformulieren via onze website, of het voldoen aan een terugbelverzoek via onze website, uitnodigingen voor bijeenkomsten als lezingen of inschrijving evenementen of het anderszins verstrekken van voor u (mogelijk) interessante informatie, verwerken wij gegevens als: naam, adres, e-mailadres en overige contactgegevens. Deze gegevens worden ook gebruikt voor evaluatiedoeleinden van evenementen en/of bijeenkomsten.
 • C. MarketingOm onze dienstverlening onder de aandacht te brengen van (potentiële) opdrachtgevers, waartoe wij een gerechtvaardigd bedrijfsbelang hebben, verzamelen wij informatie over bedrijven en personen. Daarbij kan gedacht worden aan: werkzaamheden van het bedrijf, marktpositie, notities n.a.v. besprekingen met het bedrijf, (mogelijke) contactpersonen binnen het bedrijf. Ten aanzien van personen: contactgegevens, notities n.a.v. besprekingen.
 • D. Sollicitaties en stagesVoor een sollicitatieprocedure en ook in geval van open sollicitaties voor een functie bij Huver Advocaten verzamelen wij gegevens van kandidaten/sollicitanten. Dat gebeurt door telefonische- en persoonlijke contacten, per post of e-mail en/of via WhatsApp. Verzameld worden dan onder andere: naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en overige contactgegevens, en ook zaken als een CV (curriculum vitae), gegevens over opleidingen en diploma’s, gegevens over voorgaande werkgevers en arbeidsgeschiedenis. Deze gegevens worden gedurende een sollicitatieprocedure bewaard en na het einde daarvan, uiterlijk binnen zes weken, verwijderd. In geval van een open sollicitatie worden de gegevens verwijderd uiterlijk binnen zes weken nadat deze is ontvangen, tenzij de sollicitatie leidt tot het starten van een procedure ten aanzien van deze kandidaat. U kunt ons toestemming geven de gegevens langer te bewaren om deze voor komende procedures in portefeuille te houden.
 • E. Voldoen aan wet- en regelgevingWij zijn op basis van diverse wet- en regelgeving gehouden om gegevens van klanten, wederpartijen en eventuele belanghebbenden als ook mogelijk van derden, te verwerken. Dat gaat onder andere om: naam, adres, geboortedatum, BSN nummer, e-mailadres en overige contactgegevens.
 • F. Website en Social MediaDe knoppen (buttons) die op onze website staan vermeld zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via sociale netwerken. Als u daarop klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door dit netwerk. Wij verwijzen u naar de privacyverklaring van het desbetreffende netwerk. Huver Advocaten is actief op verschillende sociale media zoals LinkedIn en Twitter. Uw persoonsgegevens kunnen door ons via deze media worden verkregen. Wij gebruiken Google Analytics en New Relic om het gebruik en functionaliteit van onze website te beoordelen. Deze informatie wordt, met het IP-adres van uw computer overgebracht naar en opgeslagen op de servers van Google en New Relic. In principe gebeurt dit zonder dat dit te herleiden is tot een persoon. Wij verwijzen u naar de privacyverklaring van Google en New Relic.

III. Gebruik van de informatie

De door Huver Advocaten opgeslagen gegevens worden vertrouwelijk gebruikt binnen Huver Advocaten en niet met bedrijven, organisaties of individuen buiten onze organisatie gedeeld. Dat is echter anders in de volgende omstandigheden:

 • A. Voor het uitvoeren van een opdracht/overeenkomstPersoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en verplichtingen als opdrachtnemer. Gedacht kan worden aan gegevens die nodig zijn voor het starten en voeren van gerechtelijke of andersoortige procedures. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan rechterlijke instanties, wederpartijen en deurwaarders. Ook worden gegevens aan derden verstrekt als dat nodig is om u op de hoogte te houden van het verloop van onze werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan postbezorging en/of koerier. Hieronder valt ook het beschikbaar stellen van gegevens aan de Stichting Beheer Derdengelden Huver Advocaten.
 • B. Vanwege wet- en regelgevingWanneer beschikbaarstelling en/of openbaarmaking van gegevens nodig is om te kunnen voldoen aan wet- en/of regelgeving die van toepassing is, noodzakelijk is in verband met wettelijke procedures of op grond van verzoeken van bevoegde (overheids-)instanties, worden deze gegevens door ons gedeeld. Wanneer er sprake is van een wettelijke plicht of wettelijke eis op basis waarvan wij gegevens moeten delen of beschikbaar stellen, zullen wij daartoe overgaan.
 • C. Voor externe verwerkingGegevens worden verstrekt aan onder meer onze IT-leveranciers, beheerder van de website en het CRM-systeem. Deze derden ondersteunen de dienstverlening door Huver Advocaten. Met deze partijen zijn door ons afspraken gemaakt over de aard en wijze waarop zij met de gegevens omgaan.
 • D. Met toestemmingAls u ons aangeeft dat wij uw gegevens aan derden mogen verstrekken, zullen wij daartoe overgaan. Wanneer gegevens worden doorgegeven buiten Nederland geldt dat landen in de zogenoemde EER (Eurpese Economische Ruimte) een privacyregelgeving kennen die zorgt voor een gelijkwaardig beschermingsniveau als in Nederland geldt.

IV. Hoe lang worden gegevens bewaard

Wij bewaren uw gegevens zo lang als u gebruik maakt van onze dienstverlening. Daarna bewaren wij uw zaakdossier nog vijf (5) jaren. Nadat de opdracht (zaak) is afgesloten zullen wij uw zaakdossier namelijk gedurende deze tijd archiveren. Dit om u in staat te stellen binnen die termijn gegevens van uw zaak bij ons op te vragen. Deze termijn is vijf (5) jaar na het sluiten van die zaak. Daarna wordt uw zaakdossier verwijderd en vernietigd. Bepaalde gegevens zullen wij echter langer in ons archief en systeem houden. Dit omdat onze ervaring leert dat ook na de eerste archiefperiode bepaalde gegevens door personen/klanten bij ons worden opgevraagd of als deel van onze dienstverlening bewaard dienen te worden. Gedacht kan worden aan gerechtelijke uitspraken, waaronder grossen, die dertig (30) jaren bewaard zullen worden. Mede hierom worden de aan deze gegevens gekoppelde persoonsgegevens bewaard zolang dit voor archivering en beschikbaar houden daarvan noodzakelijk is. Wanneer u ons op enige wijze hebt aangegeven dat u op de hoogte wilt blijven van onze diensten en juridische ontwikkelingen (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief) en ons daar een (e-mail) adres voor hebt verstrekt, zullen wij die gegevens bewaren tot u aangeeft daar geen gebruik van te willen maken.

V. Welke rechten heeft u

Betreffende de door ons opgeslagen en verwerkte gegevens heeft u de volgende rechten:

 • - Inzage: op uw verzoek delen wij u schriftelijk mee of wij gegevens van u verwerken en welke dat dit zijn. U ontvangt daar dan een kopie van. Wij zullen dan ook aangeven voor welk doel wij die gegevens verwerken, of en zo ja met wie zij gedeeld worden.
 • - Aanvulling of verbetering: U kunt ons na de inzage van de gegevens vragen deze gegevens te verbeteren of aan te vullen. Als wij dat verzoek inwilligen, dan laten wij u dat schriftelijk weten. Wij communiceren de wijzigingen dan ook met eventuele ontvangers van de informatie.
 • - Wissen: u kunt ons vragen om uw gegevens te wissen wanneer:
  1. 1. De persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen waarvoor zij zijn verwerkt;
  2. 2. U uw toestemming voor de verwerking intrekt en er geen andere reden (grondslag) is voor de verwerking;
  3. 3. U een onderbouwd bezwaar bij ons indient en er geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet te accepteren;
  4. 4. Er sprake is van onrechtmatige verwerking;
  5. 5. Er een wettelijke verplichting is de gegevens te wissen;
  6. 6. De gegevens zijn verzameld door internet- of mobiele telefoondiensten.
 • - Beperking van de verwerking: Wanneer u een verzoek hebt gedaan de gegevens aan te vullen, te verbeteren, te wissen of van mening bent dat de gegevens onrechtmatig zijn verkregen of u hebt bezwaar gemaakt tegen verdere verwerking, dan kunt u ons vragen om de verwerking te beperken zolang uw verzoek nog in behandeling is. Als u zo’n verzoek doet verwerken wij uw gegevens alleen nog na uw toestemming of als daar gewichtige redenen voor zijn, denk bijvoorbeeld in het kader van een (gerechtelijke) procedure.
 • - Overdracht digitale data: gegevens die door u op een gestructureerde manier in een gebruikelijk bestandsformaat digitaal zijn aangeleverd, kunt u van ons in kopie verkrijgen. Ook kunt u ons vragen deze gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener te zenden.
 • - Bezwaar: u kunt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens altijd bezwaar maken. Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij de verwerking staken tenzij wij daar een dringende reden voor hebben die zwaarder weegt dan uw belang op dat moment.

Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen via mail@huveradvocaten.nl. Wij zullen dan binnen vier (4) weken op uw verzoek beslissen, hoewel wij kunnen aangeven meer tijd nodig te hebben.

Bij een dergelijk verzoek dient u zich steeds afdoende te legitimeren zodat wij kunnen vaststellen van wie het verzoek afkomstig is.

Wij willen er met nadruk op wijzen dat wij op grond van de wet een geheimhoudingsplicht hebben. Deze gaat onder omstandigheden voor op uw rechten zoals hier genoemd.

VI. Klachten

Voor klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een klachtenprocedure.

VII. Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via mail@huveradvocaten.nl.

Versie mei 2018
Wij behouden ons het recht voor deze verklaring periodiek aan te passen.