Studiekostenbeding verleden tijd?

In de meeste studiekostenbedingen is een bepaling opgenomen die luidt dat de werknemer (een gedeelte van) de studiekosten moet terugbetalen indien de arbeidsovereenkomst tijdens de looptijd van de opleiding of binnen een bepaalde periode na het afronden van de opleiding wordt beëindigd. Deze bedingen zijn toegestaan mits ze voldoen aan de door de Hoge Raad geformuleerde eisen.

Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden brengt hier verandering in. Vanaf 1 augustus 2022 moeten werkgevers verplichte opleidingen volledig kosteloos aanbieden en mogen zij de kosten hiervan niet terugvorderen van de werknemer. Belangrijk is dat het gaat om een verplichte opleiding op grond van het unierecht, het nationale recht of een collectieve arbeidsovereenkomst. Vaak gaat het om opleidingen op het gebied van veiligheid en arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan het bijhouden van de vakbekwaamheid. Daarnaast dient de werknemer de gelegenheid te krijgen om de opleiding onder werktijd te volgen. 

Gevolgen studiekostenbeding

Een afspraak waarbij de kosten van een verplichte opleiding toch bij de werknemer in rekening worden gebracht, is vanaf 1 augustus 2022 onmiddellijk nietig en wordt geacht nooit te hebben bestaan. Er is met andere woorden geen ruimte voor overgangsrecht.

Voor opleidingen die niet verplicht zijn en vrijwillig, al dan niet op verzoek van de werkgever, worden gevolgd, mag een studiekostenbeding wel nog worden gebruikt. De wet ziet dus uitdrukkelijk niet op de onverplichte scholing.

Overige belangrijke wijzigingen

De wet is een implementatie van de EU-richtlijn 2019/1152 en heeft ten doel de arbeidsvoorwaarden te verbeteren door deze transparanter en voorspelbaarder te maken. Naast het studiekostenbeding voorziet de wet ook nog in verschillende andere wijzigingen ten aanzien van de huidige regelgeving.

Een van de overige belangrijke wijzigingen houdt in dat een nevenwerkzaamhedenbeding nog enkel kan worden overeengekomen indien daar een objectieve rechtvaardigingsgrond voor is.
Verder komt er een uitgebreidere informatieverplichting richting de werknemer.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel meer informatie willen ontvangen of heeft u vragen over bepaalde bedingen in uw eigen arbeidsovereenkomst dan kunt u uiteraard contact opnemen met de advocaten van Huver Advocaten.

Bram Haanen