Ziekte en Re-integratie

Het is voor niemand leuk om ziek thuis te zitten, daarom is het goed om te weten dat u als werknemer rechten heeft tijdens een periode van ziekte. Maar wanneer is er sprake van ziekte? Volgens de wet gaat het erom dat u door een medische beperking niet meer in staat bent om de bedongen werkzaamheden uit te voeren. In dat geval bent u arbeidsongeschikt. Dit betekent ook dat niet iedere medische beperking meteen tot gevolg heeft dat u arbeidsongeschikt bent. Het kan immers per functie en per persoon verschillen of de afgesproken werkzaamheden nog verricht kunnen worden. 

Als eenmaal sprake is van arbeidsongeschiktheid, heeft u als werknemer in principe recht op twee jaar doorbetaling van het loon tijdens ziekte. De hoogte van het loon tijdens ziekte bedraagt in ieder geval 70%, voor zover het loon niet meer bedraagt dan het maximum dagloon. Tijdens het eerste ziektejaar mag het loon bovendien niet lager zijn dan het minimumloon. In het tweede ziektejaar mag het loon wel onder het minimumloon komen. In arbeidsovereenkomsten en cao’s is echter vaak een hoger loon tijdens (het eerste jaar van) ziekte afgesproken dan het wettelijk minimum van 70%. Daarnaast kan er bepaald zijn dat u de eerste dag of eerste twee dagen van arbeidsongeschiktheid, geen recht op loon heeft. Dit zijn zogenaamde wachtdagen. 

Gedurende een periode van arbeidsongeschiktheid geldt er voor uw werkgever ook een opzegverbod. Dat wil echter niet zeggen dat u stil kunt blijven zitten. Zowel u als uw werkgever moet er alles aan doen om uw herstel en re-integratie in uw eigen functie of desnoods ander passend werk te bevorderen. Dit is de re-integratieverplichting. 

Vanzelfsprekend zijn er veel uitzonderingen op de hiervoor beschreven regels. Daarnaast kunnen arbeidsongeschiktheid en een arbeidsconflict (situatieve arbeidsongeschiktheid) door elkaar lopen of kan een arbeidsconflict zelfs de oorzaak zijn van arbeidsongeschiktheid. In al dat soort gevallen kan de arbeidsverhouding op scherp worden gezet. Wij staan daarom voor u klaar om u te adviseren bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en om u te begeleiden in uw re-integratieproces.