Litigation

Onze advocaten helpen ondernemers om hun geschillen te beslechten. Liefst zonder tussenkomst van een arbiter of rechter in onderling overleg tussen partijen, maar als het nodig is zullen zij uw belangen behartigen in een procedure bij de rechter of arbiter (dan wel bindend adviseur). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd in een kort geding aan de Voorzieningenrechter of de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.